IPG Logo
FES-SOE Logo

Фондация Фридрих Еберт
Бюро България

П.К. 958
1000 София
тел.: (+359 2) 980 87 47
факс: (+359 2) 980 24 38

e-mail: office@fes.bg
Web: www.fes.bg

ФФЕ по света

Насърчаване на демокрацията и развитието по света, допринасяне за мир и сигурност, солидарно организиране на глобализацията и разширяването и задълбочаването на Европейския съюз - това са основните линии на международната работа на ФФЕ. Чрез проекти в повече от 100 страни, фондацията способства активно за изграждането и консолидацията на гражданските и държавни структури, за насърчаване на демокрацията и социалната справедливост, силни и свободни синдикати, както и защитата на човешките права и равнопоставеността на половете.

Наред с основните дейности за насърчаване на демокрацията, насочени към отделни държави, ФФЕ работи засилено и по регионални и глобални въпроси. Особено внимание се отделя на задълбочаването и разширяването на европейските интеграционни процеси, на развитието на трансатлантическите отношения, както и на реформата на системата на Global Governance.

Диалогът между различните обществени актьори, между различните култури и обществени модели, между Севера и Юга, между страните от ЕС, кандидатките за членство и международните институции е задължителен именно за стабилизирането на обществените и държавни структури, но и от гледна точка на регионалните и глобални проблеми, които трябва да бъдат решени. Със своята международна мрежа от офиси и партньори в чужбина, ФФЕ разполага с инструментариум, който й позволява да допринася за тези дебати, както и да ускорява и организира различните равнища на процесите на диалог.

Развитието на ЕС като най-успешният интеграционен проект предлага разнообразен спектър от задачи за страните-членки и съседките му. Процесът на европейска интеграция поставя въпроси като създаването на обща европейска външна политика и политика за сигурност и на общ европейски икономически и социален модел. Една от целите на работата на ФФЕ е да насърчава и социално да изгражда икономическата и политическата интеграция в Европа и не на последно място в източноевропейските държави в преход.

Трансатлантическият диалог  е исторически обусловен и решаващ фактор за нашата работа, защото само една обща политика може да гарантира устойчивото развитие и партньорското решаване на глобалните проблеми.

Световната мрежа от политически партньори на ФФЕ по този начин предлага форум за консултации и обмяна на опит. Към партньорите на ФФЕ традиционно спадат партии и профсъюзи, неправителствени организации, научни и политически консултантски организации, но и правителствени институции като парламенти и министерства.

Последно обновяване 06-11-17| emilia.burgaslieva@fes.bg Контакти | Визитка
© 2014 Friedrich-Ebert-Stiftung