IPG Logo
FES-SOE Logo

Фондация Фридрих Еберт
Бюро България

П.К. 958
1000 София
тел.: (+359 2) 980 87 47
факс: (+359 2) 980 24 38

e-mail: office@fes.bg
Web: www.fes.bg

Преходът в България: предизвикателства пред консолидацията на демокрацията
Преходът в България: предизвикателства пред консолидацията на демокрацията

>> изтегли
>> herunterladen (in Bulgarisch)
>> download (in Bulgarian)

СЪДЪРЖАНИЕ

Уводни тези
Кратко резюме
Въведение
Гражданите и демокрацията
Основни изводи
Предложения за конкретни политики за повишаване на качеството на демокрацията
Приложение 1

  • След повече от 25 години от началото на прехода в България демократичната система се намира в период на консолидация. Същевременно тя е подложена на редица предизвикателства от политически и социално-икономически характер.

  • Основни политически институции пораждат нарастващо недоверие в гражданите на страната. Мнозинството от тях счита, че преходът не е постигнал своите основни цели, особено що се отнася до върховенството на закона и социалната сигурност.

  • От особено важно значение за по-нататъшното утвърждаване на демокрацията, от една страна, е осъществяване на прелом в преодоляването на драстичното социално неравенство в страната. От друга страна - преодоляването на слабостите в реализацията на принципа на върховенството на закона чрез коренна реформа на съдебната система и ограничаването на корупцията.

  • Изключително важно за консолидацията на демокрацията е наличието на благоприятна външна геополитическа среда, особено утвърждаването на България като член на ЕС. Същевременно само по себе това не е достатъчен фактор за да гарантира необратимостта на демократичния процес.
Последно обновяване 06-11-17| emilia.burgaslieva@fes.bg Контакти | Визитка
© 2014 Friedrich-Ebert-Stiftung