IPG Logo
FES-SOE Logo

Фондация Фридрих Еберт
Бюро България

П.К. 958
1000 София
тел.: (+359 2) 980 87 47
факс: (+359 2) 980 24 38

e-mail: office@fes.bg
Web: www.fes.bg

Програми и дейности

България е една от страните в Югоизточна Европа, която се развива бавно след промените през 1990 година. България е бедна на природни ресурси. Разпадът на икономическата система довежда до деиндустриализация на страната. Приватизацията на държавните предприятия до голяма степен е завършена. Като основна пречка за чуждестранни инвестиции се определя тромавата българска бюрокрация.

След консултации с МВФ е въведен валутен борд през 1997 г. Резултатът от рестриктивната фискална политика е подобряването на макроикономическата стабилност за сметка на влошени социални условия и нисък стандарт на живот.

И в политическото пространство преходът съвсем не е завършен. Въпреки че през 1990 г. се оформя парламентарна многопартийна демокрация в страната, политическите актьори, особено политическите партии, все още не са консолидирани. Една богата, корумпирана и криминална прослойка в България държи политиката и икономиката в ръцете си. Останалата част от населението почти не е или поне в много малка степен участва в трансформационните процеси. Липсват активни недържавни актьори, едно независимо, организирано гражданско общество. Единствено българските профсъюзи изиграват положителна роля при развитието и реформата на трудовите отношения.

В България съществува широк консенсус за външната политика на страната. От 2002 г. България е член на НАТО. Най-важното събитие във външнополитически план е приемането на страната в ЕС през януари 2007 г. Откакто тази цел е постигната, липсва визия и обща политическа култура за близкото бъдеще.

Хората са разочаровани от политиката, загубили са доверие в партиите и техните обещания. Участието в избори става все по-слабо. Младото поколение вижда бъдещето си извън България.

България като цяло е създала демократични институции, консолидирала икономическите макропоказатели и след това довела до успех присъединяването към ЕС. Въпреки това страната все още е далеч това да изпълни тези институции с демократичност, да продължи устойчиво структурните реформи и все още не е намерила бъдещата си роля в ЕС и региона.

От анализа на политическите и социални условия на страната проектът извежда главните си точки (основни цели), развива съответните работни линии (проектни цели) и ги прилага в различни програми и дейности.

Понастоящем проектът има следните основни цели:

  • Укрепване на демократичните институции
  • Развитие и прилагане на актуални икономически и социални политики
  • Насърчаване на децентрализацията и общинското развитие
  • Подпомагане на профсъюзите за изграждане на модерни трудови отношенияs
  • Мотивиране на младежите за активно участие в бъдещето на България
  • Консултиране при определяне на мястото на България в Европа
Последно обновяване 06-11-17| emilia.burgaslieva@fes.bg Контакти | Визитка
© 2014 Friedrich-Ebert-Stiftung